Onze oplossingen

Veiligheid draait om het vormen van een bedrijfscultuur waarin elke werknemer een proactieve houding ontwikkelt ten aanzien van veiligheid. Tagpoint ziet cultuurverandering in een organisatie als een vloeiend proces. Veranderen gaat in kleine stapjes en gaat hand in hand met open communicatie, een goed veiligheidssysteem en training.

Tagpoint Training achterhaalt door middel van vragenlijsten, 0-metingen en diepte-interviews wat ‘The road to change’ moet worden voor het betreffende bedrijf. Elk bedrijf is uniek en verdient dus ook een unieke aanpak.

Zodra de veiligheidscultuur goed in beeld is gebracht, wordt daarvoor een tailormade praktisch en toegankelijk programma ontwikkeld. Dit programma wordt ingezet om de interventiestrategie vorm te geven. Tagpoint maakt in nauwe samenwerking met opdrachtgevers de keuze uit het ‘cafetaria-model’, waarbij er naar wens een menu samengesteld kan worden. Het afgestemde programma wordt bij de klanten een vast onderdeel van het opleidingscurriculum.

Na verloop van tijd wordt het effect van het gevolgde programma gemeten. Tagpoint maakt dus een programma op maat. Dit kan bestaan uit diverse onderdelen van het menu; denk onder meer aan een risicoanalyse, 0-meting, veiligheidsdag, een toolboxsessie, een safety leadership training, e-learning of een combinatie hiervan.

Onze tools:

0-Meting

0-Meting

Safety leadership training

Safety leadership training

Toolbox meeting

Toolbox meeting

Safety walk

Safety walk

Modules

Modules

Veiligheidsdag

Veiligheidsdag

RI&E

RI&E

0-METING

Bent u benieuwd hoe het momenteel gesteld staat met veiligheid binnen uw bedrijf? Onze specialisten voeren een 0-meting uit en bepalen o.a. de mate van risicobewustzijn onder uw werknemers. Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de veiligheid binnen uw onderneming, is het van belang dat u dit door een derde partij laat doen.

Door middel van de 0-meting wordt duidelijk welke aspecten omtrent veiligheid aandacht nodig hebben. Wij stellen hierna een plan van aanpak voor u op. Volgt uit de 0-meting bijvoorbeeld dat het risicobewustzijn niet voldoende is? Dan kunnen wij van dienst zijn door het inzetten van onze modules.  Deze interactieve modules dienen als middel om uw werknemers onder anderen te trainen op het herkennen van gevaar op de werkvloer. In sommige gevallen is het inplannen van een veiligheidsdag voldoende om het risicobewustzijn onder werknemers op te wekken.

Safety leadership training

Het is van belang dat veiligheidsbewustzijn op alle niveaus binnen een onderneming aanwezig is. Zowel in de top management als op de werkvloer.

Safety leadership training zorgt er voor dat leidinggevenden binnen uw bedrijf effectief risicobewustzijn onder werknemers kunnen overbrengen. De training is erop gericht om management intrinsiek te motiveren om een veilige werkplek te creëren. Het is dus van cruciaal belang dat leidinggevenden binnen uw onderneming, die een hoge functie vervullen, het goede voorbeeld geven. Dit maakt het toegankelijker voor werknemers op de werkvloer om veilig werkgedrag te vertonen en zo een optimale veilige werkomgeving te creëren.

Toolboxmeeting

Een toolboxmeeting is een bijeenkomst (ook online) waar een bepaald onderwerp omtrent veiligheid wordt besproken. Het doel hiervan is het verhogen van veiligheidsbewustzijn binnen de onderneming. De onderwerpen die worden besproken tijdens een toolboxmeeting variëren. Voorbeelden van onderwerpen zijn het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en werken met gevaarlijke stoffen.

Het organiseren van een toolboxmeeting kan een tijdrovende bezigheid zijn. Veel ondernemers hebben moeite met het invullen van zo’n meeting. Wij kunnen de toolboxmeeting, online of fysiek, volledig voor u organiseren. Dit kan aan de hand een vooraf opgestelde kalender, maar ook op basis van de dagelijkse praktijk, met near misses en incidenten. Zo kunt u zich bezighouden met de kernactiviteiten van uw onderneming en ontzorgen wij u volledig door het organiseren van regelmatige toolboxmeetings.

Safety walk

Veiligheid wordt vaak bepaald door middel van wetgeving en regels. Wij zijn echter van mening dat het veiligheidsbewustzijn niet wordt vastgelegd door middel van regels, maar in de wortels van een onderneming gepland moeten zijn. De beleving hiervan op de werkvloer is daar een zeer belangrijk onderdeel van.

Een safety walk is een effectieve manier om de huidige staat van werkveiligheid te beoordelen. Onze specialisten lopen (letterlijk) met u over de werkvloer en maken een analyse met verbeterpunten omtrent veiligheid. Herhaaldelijk op dezelfde werkvloer bezig zijn zorgt er voor dat men blind wordt voor potentiële gevaren omdat de risico’s niet meer herkend worden. Onze veiligheidskundige zorgt voor een nieuwe, frisse blik en herkent dankzij jarenlange ervaring kleine details die gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken.

Veiligheidsdag

Veilig werken is helaas nog steeds niet overal vanzelfsprekend. Dat komt onder meer omdat er steeds sneller en efficiënter gewerkt moet worden. Daardoor ontstaan er vaker onveilige situaties en ongelukken. Het probleem is echter niet een gebrek aan kennis. Vaak weet een werknemer wel hoe een machine werkt of waarom hij een helm moet dragen. Waar schuilt het gevaar wel? In het niet voldoende bewust zijn van de veiligheidsrisico’s door de werknemer.

Investeer daarom in de veiligheidscultuur van jouw organisatie. Zo zorg je ervoor dat je medewerkers elke dag bewust aan de slag gaan. Daarbij valt het thema veiligheid ook op een interactieve en leuke manier te bespreken. Organiseer bijvoorbeeld een veiligheidsdag, want dat geeft je de mogelijkheid om op een interactieve manier over meerdere onderwerpen instructies te geven. Een veiligheidsdag is een ideaal moment om je medewerkers te betrekken bij de waarden en visie rondom veiligheid op het werk.

Interactieve modules

Ons interactieve trainingsprogramma verbetert het herkennen van risico’s wat aantoonbaar veiliger gedrag ten gevolg heeft.

De aantrekkelijke en inzichtelijke veiligheidstrainingen van Tagpoint zijn van hoge kwaliteit. De online modules bevatten spelelementen, foto’s, tekeningen, films en oefeningen. Deze trainingsmodules zijn ontwikkeld in samenwerking met gedragspsychologen en leren werknemers om onveilige werksituaties te herkennen.

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet 2007 verplicht alle instellingen/bedrijven die werknemers in dienst hebben om een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Het plan van aanpak (pva) is eveneens een verplicht onderdeel van de RI&E. De Arbeidsinspectie handhaaft de voorschriften.

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een totaaloverzicht van alle bestaande risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens de arbeid. De RI&E is niet alleen een beschrijving van de huidige toestand, maar tevens het uitgangspunt voor het treffen van maatregelen om de gezondheidsrisico’s voor werknemers te beperken. Bij een RI&E hoort een pva opgesteld te worden. In het pva moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren. In de Arbowet is vastgelegd dat werknemers de RI&E (inclusief het pva) moeten kunnen inzien wanneer zij dit willen (inzagerecht). In artikel 5, lid 6 staat: “De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.”

Voor wie is een RI&E verplicht?

De RI&E is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers).

Probleem

Ongeveer 50% van de MKB heeft geen actuele RI&E inclusief pva. De Inspectie SZW legt een boete op van € 4.500,- indien de RI&E ontbreekt een boete van € 3.000,- als het pva ontbreekt. Bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van deze overtreding en boeteoplegging.

Oplossing

De RI&E is een vertrekpunt en een goede basis voor het voeren van arbobeleid. De werkgever is verplicht om beleid te voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (artikel 3 lid 1 Arbowet).
Tagpoint Risico-Inventarisatie & Evaluatie zorgt voor een actuele RI&E inclusief pva en daarmee hetgeen leidt tot minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. Dit heeft een positief effect op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers.

Waarom nu?

Twee belangrijke aspecten:

 

1. Trapsgewijs krijgt de Inspectie SZW meer geld om de ‘handhavingsketen’ te versterken. Zo krijgt de inspectie meer slagkracht om onderzoek te doen naar een bedrijfsongeluk.

2. Vanwege Covid-19 zijn de meeste RI&E’s niet meer up tot date.

Wat kan Tagpoint hierin betekenen?

Het compleet verzorgen van een actuele RI&E inclusief pva voor bedrijven die nu niet voldoen aan artikel 5 van de Arbowet.

Zoek je naar een manier om veiligheid te borgen in je organisatie? Tagpoint maakt tailor made programma’s die ervoor zorgen dat er in de organisatie een focus ontstaat op veiligheidsbewustwording. Zo wordt veilig werken onderdeel van het ‘DNA’ van directie, management en leidinggevenden. Zo is veilig werken geborgd in het leadership van het bedrijf en kan het management zijn rol in het veiligheidsbewustzijnsproces goed invullen.